Header Menu
Skip to main content
Decorate

入標買樓你要知文字稿


女旁白:

要入標買一手樓?一手住宅物業銷售監管局提醒你,入標前,睇清楚樓盤嘅成交紀錄冊,掌握同類單位嘅成交價、回贈同優惠,先好出價。計清楚,回贈可能影響按揭成數同金額,有疑問,一定要問銀行;諗清楚,中標後唔買單位,會被沒收訂金㗎!